Back

Saru No Oyatsu

Saru No Oyatsu

Brown Hued Banana

Hokuto Shard, Season 9, 2011

Saru No Oyatsu is a brown banana

20 of these were originally created.